Aai Mala Chotishi Banuk Dena

Aai Mala Chotishi Banuk Dena

आई , मला छोटीशी बंदूक दे ना !

आई , मला छोटीशी बंदूक दे ना !

बंदूक घेईन l शिपाई होईन ल

ऐटीत चालीनं l एक दोन तीन //१//

 

आई, मला छोटीशी मोटार दे ना !

मोटार घेईन l ड्राइवर होईन l

गावाला जाईन l पों पों पों  //३//

 

आई , मला छोटेसे विमान दे ना !

विमान घेईन l पायलट होईन l

आकाशी जाईन l भर भर भर //४//

 

आई,मला छोटीशी बाहुली दे ना !

बाहुली घेईन l तिजला मी सजवेन l

ती संगें नाचेंन l छुम छुम छुम //५//

 

Leave a Comment

close