BHAJARE BHAJARE BHAJARANGI LYRICS – Bhajarangi 2

BHAJARE BHAJARE BHAJARANGI LYRICS

Vajrayudham Madhamardhana,
Bham Bham Bham Bham,
Bham Bham Bhambhabham,Bhuvana Gathra Jwalana Nethra,
Gahana Pathra Ghana Vana Dheera
Dhana Gola Dhamana Kala,
Dharani Leela Jaya Jaya Shoora

Omkara Hreemkara Beejaksharaya,
Nee Bandare Kantaka Mangamaya,
Akashadi Harida Muthuraya Kalanthaka Tanmaya Chinmaya

Bhajare Bhajare Bhaja Bhaja Bhaja,
Bhajare Bhajarangi Bhajare Bhajare,
Bhaja Bhaja Bhaja Bhajare Bhajarangi,

Bham Bham Bham Bham Bham Bham,
Bham Bham Bham Bham,
Bham Bham Bhambhabham,
Bham Bham Bham Bham,
Bham Bham Bhambhabham,
Bham Bham Bham Bham,
Bham Bham Bhambhabham,
Bham Bham Bham Bham,
Bham Bham Bhambhabham,

Thimirali Kuniyuvavara,
Narakakke Kalisi Koduva,
Nara Nara Naralisiduva,
Nijamana Vanara Kedarida Jateya Sarisi,
Karadali Khadaga Dharisi,
Nadeyali Kidiya Harisi Chalisida Bhikara
Edurige Hogabeda Daiya
Kenakale Beda Brahmachariya
A Vajra Mushtili Ago Prahara,
Thaloke Agilla Agraha Thara

Bhajare Bhajare Bhaja Bhaja Bhaja,
Bhajare Bhajarangi,
Bhajare Bhajare Bhaja Bhaja Bhaja,
Bhajare Bhajarangi.

Leave a Comment

close