Kali Dharti Song Lyrics

Kali Dharti Song Lyrics

हे… काळी धरती नांगरलेली
आली र पेरणी
धावत ये र काळ्या मेघा
किरपा आता करी हा …..

‘काळी धरती नांगरलेली
आली र पेरणी
धावत ये र काळ्या मेघा
किरपा आता करी

चिंब होऊ दे धरणी
रान सार आबादानी
जीव जळ खुळ्यावानी…
धावत ये र काळ्या मेघा
किरपा आता करी हा…

हिरवळीच दान नेसलं रान
भराला आज आल जी
मिरुगाच्या नादान
केली पेरण जोमान बरसू दे पाणी…

काळ्या आईची करणी तिला लेकराची माया
माय होईल हिरवी गान हिरीताच गाया
वरती आभाळाची हाये मला बापावाणी छाया
साद माझ्या काळजाची न्हाई जायची र वाया….

माझ्या जीव्हाराच सोन येऊ दे र
अवदा छान गाली पदरात दान
देवा किरपा करी धावत ये र
काळ्या मेघा किरपा आता…

हिरवळीच दान नेसलं रान
भराला आज आल जी मिरुगाच्या नादान

बीज रुजल रुजल माउलीच्या उदरात
माझ शिवार आवार आज आलया भरात
सात जन्माची पुण्याई घातली तू पदरात
माय भरल्या कुशीन कोड हसते गालात…

आल डोळ्यामंदी पाणी
जीव झाला खुळ्यावाणी
सारी तुझीच करणी देवा किरपा करी
धावत ये र काळ्या मेघा किरपा आता करी…

Leave a Comment

close