Panatang Makabayan Lyrics


Lyrics
Panatang Makabayan
Patriotic Oath of the Philippines

Iniibig ko ang Pilipinas, Aking lupang sinilangan
Tahanan ng aking lahi, Kinukupkop ako at tinutulungang
Maging malakas, masipag at marangal
Dahil mahal ko ang Pilipinas
Diringgin ko ang payo ng aking magulang
Susundin ko ang tuntunin ng paaralan
Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan
Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal nang buong katapatan
Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap
Sa bansang Pilipinas.

[English Translation of Pledge]
I love the Philippines, the land of my birth
The home of my people; it protects me and helps me
Become strong, hardworking and honorable
Because I love the Philippines
I will heed the counsel of my parents
I will obey the rules of my school
I will perform the duties of a patriotic citizen
Serving, studying, and praying faithfully
I shall offer my life, dreams, successes
To the Philippine nation.

See and listen to music videos or audios on the following Youtube.
MUSIC VIDEO Panatang Makabayan


Leave a Comment