Tap Tap Takit Tapa Lyrics

Tap Tap Takit Tapa Lyrics

टपटप टपटप टाकीत टापा चालत माझा घोडा

टपटप टपटप टाकीत टापा चालत माझा घोडा

पाठीवरती जीन मखमली पायी रुपेरी तोडा

 

उंच उभारी दोन्ही कान

ऐटीत वळवी अपुली मान 

मधेच केव्हा दुडकत दुडकत चाले थोडा थोडा

 

घोडा माझा फार हुशार

पाठीवर मी होतो स्वार

नुसता त्याला पुरे इशारा ,कशास चाबूक ओढा

 

घोडा माझा घाली रिंगण 

उखडून टाकी सारे अंगण

काही त्याला अडवित नाही , नदी असो कि ओढा

 

सात अरण्ये , समुद्र सात

ओलांडीत हा एक दमात

आला आला माझा घोडा , आधी रस्ता सोडा

 

– शांता शेळके 

Leave a Comment

close